ÇİD Yazım Kuralları

ÇİD Yazım Kuralları

Çalışma İlişkileri Dergisi Yazım Kuralları

1) Genel Kurallar

a) Yazı, word formatında, Book Antiqua yazı tipinde, tek satır aralığında, 6 nk paragraf aralıklı ve ana bölümleri 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Dipnot, özet, giriş, sonuç, kaynakça, tablo gibi bölümlerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme bakınız.

b) Yazar tarafından yazıda yer alması istenilen görsel malzeme basım tekniklerine uygun olmalıdır. Gönderilen fotoğraflar “jpeg”, “tiff” ya da “png” uzantılı, çözünürlüğü en az 500 dpi olmalıdır.

c) Tablolar ve şekiller metin içinde yer almalıdır. Bütün tablolar ve şemalara ad ve sıra numarası verilmelidir. Denklemlere de ayrıca sıra numarası verilmeli ve sıra numarası parantez içinde sayfanın sağ tarafında yer almalıdır.

d) Metin içinde geçen sayılar, tek haneli ise yazı ile yazılmalı, iki ya da daha çok haneli ise rakamla yazılmalıdır.

e) Metin içinde numaralandırma yapılırken inci/üncü/uncu ekleri yerine nokta tercih edilmelidir.

f) Yüzde kelimesi yazmak yerine % işareti kullanılmalıdır.

g) İşaret ya da numara ile maddeler alt alta sıralanırken ilk kelimeler büyük harf ile başlamalıdır.

h) bkz. ve vd. gibi kısaltmalar küçük harfle yazılmalıdır.

i) Tablolar ve şekiller “Excel” formatında ayrıca gönderilmelidir.

j) Yazının giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir.

 

2) Sayfa Yapısı:

Yazılar üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm, cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

 

3) Yazının Başlığı

Sadece baş harfleri büyük olmalı; yazı biçimi 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak Book Antiqua yazı karakteri ile yazılmalıdır.

 

4) Makalenin Yazarları

a) Makale tek yazarlı ise, yazarın adı yazının başlığının bir satır altına, sağ tarafa yanaşık; ad ve soyadın ilk harfleri büyük harfle, 11 punto ve kalın yazılmalıdır. Soyadı üzerine konulan dipnot (parantez içine alınmayacak) ile sayfanın sonuna yazarın akademik unvan, üniversite, fakülte, yüksekokul, kurum adı, bölüm ve e-posta adresi bilgileri bu sıra ile aralarına virgül konularak 10 punto ile normal yazılmalıdır.

Türk Sinemasında Dış Göçün Kayıtdışı İstihdama Yansımaları: Gurbetçi Şaban Filmi Örneği 

Hasan Yüksel[1]

b) Makale iki yazarlı ise, yazarların ad ve soyadları yine başlığın 1 satır altına, birincisi sola ve ikincisi sağa yanaşık ve yukarıda belirtilen şekilde bir ve iki numaralı dipnotlar verilerek yazılmalıdır.

Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması

Gökben Bayramoğlu*                                                       Menekşe Şahin*

c) Makale yazarlarının sayısı üç ise, yazarların ad ve soyadları yine başlığın 1 satır altına, birincisi sola, ikincisi ortada, üçüncüsü sağa yanaşık ve yukarıda belirtilen şekilde sırası ile yazılmalıdır.                                   

İstanbul’daki Göçmen Ev İşçisi Kadınların Özel İstihdam Büroları ile İlgili Sorunları

Maviş Yıldırım1                    Ceyhun Güler2                    Zehra Berna Aydın3

d) Yazar sayısı üçten fazla ise yukarıda belirtilenlere uygun bir düzen oluşturulmalıdır.

 

5) Özet ve Anahtar Kelime Yazımı

Türkçe ve İngilizce öz metin: Makalenin amacını, kullanılan yöntemleri ve çalışmada yer alan hususları belirten 100 ile 150 sözcük arası, başlığı (Öz- Abstract olan) 11 punto ve kalın; metni ise 11 punto normal olarak (italik ya da kalın değil) yazılmalıdır.

Anahtar sözcükler/Keywords: Türkçe/İngilizce öz metinlerinin hemen alt satırında 11 punto, normal, sola hizalı ve ilk harfleri büyük yazılmalıdır. En az üç ve en fazla beş anahtar sözcük kullanılmalıdır.

 

6) İlk Sayfa İçin Yazım Sıralaması Şablonu

İlk sayfa için sıralama makalenin Türkçe başlığı, İngilizce başlığı, yazar ad(lar)ı, Türkçe öz metni, anahtar sözcükleri, İngilizce öz metni (Abstract başlığı ile), İngilizce anahtar sözcükler şeklinde olmalıdır.

 

7) Giriş

İngilizce anahtar sözcüklerden sonra iki satır boşluk verilerek, Giriş başlığı 12 punto, kalın, büyük harfle ve numara verilmeden yazılmalıdır.

 

8) Metin Yapısı

Metin, Book Antiqua yazı tipinde, tek satır, 6 nk paragraf aralıklı ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Makalenin bölümlerinin çalışma içeriği dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölüm ve alt-başlıklara ayrılarak ondalık sisteme göre düzenlenmesi gerekmektedir. Yazının başlıklarında ise;

Ana başlıklar 12 punto, kalın, sola yaslı ve sadece her sözcüğün ilk harfi büyük harf,

İkinci başlıklar 11 punto, kalın, sola yaslı ve sadece her sözcüğün ilk harfi büyük harf,

Üçüncü başlıklar 11 punto, kalın, italik, sola yaslı ve sadece ilk harf büyük harf,

Dördüncü başlıklar 11 punto, italik, sola yaslı ve sadece ilk harf büyük harf şeklinde olmalıdır.

 

9) Sonuç

Sonuç başlığı 12 punto, kalın, büyük harfle ve numara verilmeden yazılmalıdır.

 

10) Metin içi Göndermeler

Yazarlar dipnot yerine metin içi atıf yöntemini kullanmalıdır. Metin içinde yapılan atıflar parantez içinde gösterilmelidir. Kaynakça da bu atıf sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. Tüm atıflar ve kaynakça Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır. Örnekler için “Referans Kullanımı” ve “Temel Atıf Şekilleri” isimli bölüme bakınız.

 

11) Kaynakça

Kaynakça bölümü, çalışmanın en sonunda yer almalıdır. Kaynakça başlığı sayfanın soluna yaslı bir şekilde, 12 punto, kalın ve sadece baş harfleri büyük harf ile yazılmalıdır. Kaynakça başlığı ile kaynakların ilk satırı 1 satır aralıklı olmalıdır. Soyadlarına göre harf sırasında, 11 punto, 1 satır aralıklı ve tüm kaynakça paragraf aralığı “önce: 6 nk” seçilerek yazılmalıdır. Her kaynağın ilk satırı sola yaslı, diğer satırları 1 cm içeride olmalıdır. Kaynakça yazımında temel ögelerin kullanımı için “Temel Kaynakça Ögeleri” isimli bölüme bakınız.

Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere kaynakçada yer verilmemelidir.

 

12) Ekler

Ekler, kaynakça başlığından önce verilmelidir. Metin içinde eklere yapılacak göndermeler “Ek Tablo 1, Ek Şekil 7 ya da Ek Grafik 5 “ şeklinde yapılmalıdır.

 

13) Tablo, Şekil, Grafik Gösteriminde Dikkat Edilecek Hususlar

a) Tablo, şekil, grafik veya resim sayfa boyutunu aşmamalıdır.

b) Tablo metin bitiminden 1 satır altta başlamalıdır. Yazar(lar) tablo, şekil, grafik, resim ve formül için kullandıkları program ya da modülleri bildirmelidirler.

c) Metin içinde her tablo ve şeklin bir numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tabloların başlığı, tablo sınırlarını aşmayacak şekilde, tablonun üstüne, Book Antiqua, 10 punto, kalın, 1 satır aralıklı, sözcüklerin baş harfleri büyük olmak üzere ve tablonun üst çizgisi ile tablo adı arasında 1 satır aralıklı; tablo numarası ve adı, tablonun hizalı olarak solunda kalacak şekilde aşağıda verilen örnekteki gibi yazılmalıdır.

d) Tablo, şekil, grafik ve resim için eğer alıntı yapılmışsa kaynak mutlaka belirtilmelidir. Tablonun altında kaynak gösterileceği durumlarda, kalın “Kaynak” yazılarak, tablonun en solundaki düşey çizgiden sağa doğru 4 harf içeriden, Book Antiqua, 9 punto ile normal yazılmalı. İŞKUR, SGK, ÇASGEM vb. gibi kısaltmalar kullanılabilir.

e) Tablonun içindeki herhangi bir konu ile yapılacak açıklama için söz konusu noktaya (*) şeklinde bir işaret konur. Aynı işaret tablonun altında – varsa – Kaynak bilgisinin altına konularak açıklama yazılır. Yapılacak açıklamalar birden çok ise (**), (***) şeklinde devam edilmeli ve Book Antiqua, 9 punto ile normal yazılmalıdır.

f) Metin içinde tabloya yapılan her bir gönderme için tablo numarası belirtilmeli; “aşağıdaki tablo” ya da “yukarıdaki şekil” gibi ifadeler kullanılmamalıdır.  Örneğin, Tablo 4’de görüldüğü gibi …. ; ……. anlaşılmaktadır.

 

14) Referans Kullanımı

Metin İçi Referans Gösterimi:  Atıflarda birden çok yazarlı kaynak kullanımında yazarlar arasında ve ibaresi (İngilizce kaynaklarda & ibaresi) kullanılmalıdır.

Örnek;

Arpacı ve Kuyu’nun (2000) çalışması… (Kesme işaretini parantezli ifadeye koymayınız)

(Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 72) ,   (Arpacı, Kuyu ve Huysuz, 2000, s. 12-13)

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda: 
Örnek;

(Arıcı, 1999a: 35, 1999b: 40)

Atıfların Sıralanması:  Parantez için atıflar alfabetik olarak dizilmelidir.

Örnek;

(Arpacı, 2013; Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 15; Karman, 2000, 2004, 2010; Zengin, Warrant, Güner, Aykut ve Karpat, 2013)

Aktarılan Kaynak: Bir referansın içindeki bir başka referanstan yapılan aktarma aşağıdaki gibi gösterilmelidir.

Örnek;

(Torgerson, 1958: 1-8’den aktaran; Baykul, 2000:15)

(Zengin, 1957:65’den aktaran; Pınar, 1999:45)

Çeviri kitaplardan yapılan alıntılar: Metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir.

Örnek;

Hollingsworth ve Hoover’e (1991/1999) göre “…………….” dır. Freire (1982/1991) okuma yazma öğretiminde, “……….” dır.

Çeviri makalelerden yapılan alıntılar: : Metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir.

Örnek;

Bruce’e (1970/1994) göre “…………” dır.

Yazarsız çalışmalar: Çalışmanın adının ilk kelimesine göre kaynaklar listesine girer (Bakınız temel kaynakça öğeleri Yazarsız, günlük gazetede makale başlığı)

Metin içinde kaynak göstermede, kısa bir başlık parantez içinde verilir.

Örnek;

(New Drug, 1993).

Doğrudan bir siteden alıntının metin içinde gösterimi: metin içindeki atıflarda web sitesinin genel adresi ve siteye ulaşma yılı parantez içinde verilmelidir.

Örnek;

(data.worldbank.org, 2017)

 

15) Doğrudan Alıntılama

Doğrudan aktarmalarda alıntı, ana düşünce, biçim ve içerik yönünden değiştirilmeden tezde yer alır. 40 kelimeden daha kısa olan alıntılar tırnak işaretleri içinde ve normal satır aralıklarıyla yazılır. 40 kelime ve daha uzun alıntılar, az yer tutması ve ilk bakışta bunun bir aktarma olduğunun anlaşılabilmesi için, sıkıştırılmış paragraf şeklinde verilir. Bu amaçla tüm paragraf, sağ ve soldan girintili (0,5 cm) ve 10 punto ile yazılmalıdır (tırnaksız). Alıntının sonunda, aktarılan kaynak sayfa numarası ile birlikte parantez içinde verilmelidir.

Aynen aktarılan parçadan bazı cümle ya da söz öbeklerinin çıkarılması hâlinde, çıkarmanın yapıldığı yere üç nokta (…) konur; çıkarma cümle sonuna gelmişse, dört nokta kullanılır (….). Bunlardan üçü yapılan çıkarmayı, biri de cümlenin bitişini simgeler.

Doğrudan aktarmalarda, alıntının farklı şekilde alınmasını gerektiren iki özel durum vardır. Birincisi, alıntı yazarın kendi başlattığı bir cümleyi tamamlayarak sürüyorsa (yazarın cümlesi içine alınıyorsa) özel adlar dışında, her zaman küçük harfle başlar. İkincisi, alıntı cümle yazarın kendi anlatımıyla sürdürülmüşse, alıntı sonundaki nokta kaldırılır.

Ana düşünce değişmeksizin, özgün biçim ve içeriğe uyma zorunluluğu olmadan, yazarın kendi anlatımıyla yapılan bilgi aktarmalarına “dolaylı aktarma” denir. Doğrudan ve dolaylı her türlü aktarmada, kaynak gösterilmesi zorunludur. Kaynak gösterme işi, her aktarmanın nereden yapıldığını ayrı ayrı gösterecek şekilde anında yapılır ve bu kaynaklar ayrıca “Kaynaklar” listesinde verilir.

 

16) Temel Atıf Biçimleri

Atıf Türü

Metin İçinde İlk Atıf

Metin içinde takip eden atıf

Parantez içi İlk atıf

Parantez içi takip eden atıf

Tek Yazarlı

Çelik (2007)

Çelik (2007)

(Çelik, 2007)

(Çelik, 2007)

İki Yazarlı

Çelik ve Yazar (2004)

Çelik ve Yazar (2004)

(Çelik ve Yazar, 2004)

(Çelik ve Yazar, 2004)

Üç Yazarlı

Çelik, Yazar ve Arslan (2004)

Çelik ve arkadaşları (2004)

(Çelik, Yazar ve Arslan, 2004)

(Çelik ve ark., 2004)

Dört Yazarlı

Çelik, Yazar, Arslan ve Yavuz (2004)

Çelik ve arkadaşları (2004)

(Çelik, Yazar, Arslan ve Yavuz, 2004)

(Çelik ve ark., 2004)

Beş Yazarlı

Çelik, Yazar, Arslan, Şengül ve Yavuz (2004)

Çelik ve arkadaşları (2004)

(Çelik, Yazar, Arslan, Şengül ve Yavuz, 2004)

(Çelik ve ark., 2004)

Altı ve Daha Fazla Yazarlı

Çelik ve arkadaşları (2004)

Çelik ve arkadaşları (2004)

(Çelik ve ark., 2004)

(Çelik ve ark., 2004)

Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB, 2015)

ÇSGB (2015)

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı [ÇSGB], 2015)

(ÇSGB, 2015)

17) Temel Kaynakça Öğeleri

17.1) Kitaplar

Tek Yazarlı Türkçe Eser Örnekleri:

a) Timur, T. (2000). Toplumsal Değişme ve Üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi, 98.

b) Arıcı, K. (1999a). Sosyal Güvenlik Dersleri. Ankara: Basımevi/Yayınevi Adı. ,

c) Arıcı, K. (1999b). Kitap Adı. Ankara: Basımevi/Yayınevi Adı.

Çok Yazarlı Türkçe Eser:

a) Tuncay, C. ve Ekmekçi, Ö. (2011). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. İstanbul: Basımevi/Yayınevi Adı.

b) Gülesin, M., Güllü, A., Avcı, Ö., Akdoğan, G. (2013). CNC Torna ve Frezelerin Programlanması (Beşinci Baskı). Türkiye: ASİL Yayınevi, 38-39.

c) Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Türkçeye Çevrilmiş Eser

a) Hollingsworth, R. S. (1995). İlköğretimde Öğretim Yöntemleri (Çev. S. Gürkan, E. Gökçen ve M. N. Güler). Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 214. (Eserin orijinali 1991’de yayımlandı), 32, 87-92.

b) Freire, Paulo. (1991). Ezilenlerin Pedagojisi. (Çev. D. Hattatoğlu ve Erol Özbek). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. (Eserin orijinali 1982’de yayımlandı), 12-18.

c) Morris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak (Çev. A. Erkuş, A. D. Batıgün ve B. Ayvaşık). Ankara: TPD Yayınları. (Eserin orjinali 2000’de yayımlandı).

Editöryal Eser

a) Bahar, M. (Ed.). (2006). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

b) Sayan, F. ve Yıldız, Ş. (Editörler). (2006). Yaşam Boyu Öğrenme, Ankara: Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık, 102-105.

İngilizce Eser

a) Bryman, A., & Cramer, D. (1997). Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows: A guide for social scientists. New York: Routledge.

b) Mitchell, T. R. and Larson, J. R. (1987). People in Organizations (Third Edition). New York: Mc Graw-Hill, 87,92.

 

17.2) Kitap İçinde Bölüm

İngilizce Eser İçerisinde Bölüm

a) Gülgöz, S. (2005). “Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey”. In J. Allik & R. R. McCrae (Eds.), The Five-Factor Model of Personality Across Cultures, Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, pp. 175-196.

Türkçe Eser İçerisinde Bölüm

b) Uysal, Ş. (1971). Metodoloji Açısından Türkiye’de Yapılan Sosyolojik Araştırmalar ve Bir Örnek Köy Araştırması. N. H. Fişek (Editör), Türkiye’de Sosyal Araştırmaların Gelişimi İçinde, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s.139-151.

 

17.3) Makaleler

Tek Yazarlı Türkçe Makale

a) Sağıroğlu, Ş. (1998). “Artificial Neural Networks in Robotic Applications”. International Journal of Mathematical and Computational Applications, 3(2), 87-92.

Çok Yazarlı Türkçe Makale

a) Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., and White, L. A. (1993, May). “The People in Organization”. Organizational Management, 76-79.

Altı ve Daha Fazla Yazarlı Makale

a) Kahraman R. C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D., ve Sergen, L. (1993). “Kroner Kalp Rahatsızlığının Belirlenmesinde Rol Oynayan Faktörler”. Sağlık Psikolojisi, 12(2), 76-80.

b) Gilbert, D. G., McClarnon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., … Botros, N. (2004). “Effects of Quitting Smoking on EEG Activation and Attention Last for More than 31 Days and are More Severe with Stress, Dependence, DRD2 A1 Allele, and Depressive Traits”. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. doi:10.1080/14622200410001676305.

Baskıda Olan Makale

a) Demir, H., Güllü, A. (Baskıda). “Taş Sertliği ve İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Taşlama Kuvvetlerine Etkilerinin İncelenmesi”. Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,114-116.

Çeviri Makale

a) Bruce, T. (1994). Çocukların Yaşamında Oyunun Rolü (Çev. A. F. Altınoğlu). Eğitim ve Bilim, 18 (92). (Orijinal makalenin yayım tarihi, 1970).

NOT: Makale hangi dile çevrildi ise, makale adı o dilde verilir. Çevirenin adı, örnekte gösterildiği gibi makalenin isminin ardından parantez içinde verilir.

DOI numarası almış dergilerde yayımlanan makale

a) Yazar, A. & Yazar, B. (2009). “İstatistik ve Ekonometri Uygulamaları”. Journal of Statistics. 3(2), 11-22. doi: 10.1017/0118-61443.27.2.7245.

İngilizce Makale

a) Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). “Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients”. Health Psychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225.

Online Edinilmiş Makale

a) Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). “Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness”. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index. php/ejap

OnlineFirst Olarak Yayımlanmış Makale

a) Von Ledebur, S. C. (2007). “Optimizing knowledge transfer by new employees in companies”. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi:10.1057/palgrave.kmrp.8500141.

 

17.4) Tezler

a) Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmenin gelişimine etkisi (Yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

b) Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya, tutuma ve motivasyona etkileri (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

c) Ross, D. F. (1990). Unconscious Transference (Doctoral Dissertation, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 54, 25055.

d) Öztürk, E. (2004). Türkiye’de Üniversite Özerkliğinin Mali, Akademik ve Yönetsel Boyutlarıyla Kamu ve Vakıf Üniversiteleri İçin Betimlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

e) Almedia, D. M. (1990). Fathers’ Participation in Family Work. Unpublished Master’s Thesis, University of Victoria, Canada.

f) Turna, E. (1996). Öğretmenlerin Statü Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

DAI’de Özeti Yer Alan Tez

a) Ross, D. F. (1990). Unconscious Transference (Doctoral Dissertation, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 54, 25055

b) Appelbaum, L. G. (2005). Three Studies of Human Information Processing: Texture Amplification, Motion Representation, and Figure-Ground Segregation. Dissertation Abstracts International: Section B. Sciences and Engineering, 65(10), 5428.

 

17.5) Söyleşi / Röportaj / Doğrudan İletişim

a) Güllü, A. (2012, 19 Aralık). “Ferruh Bozbeyli ile Demokrasi Üzerine Söyleşi”. Ferruh Bozbeyli’nin Evi, Ankara.

 

17.6) Yazarsız, Günlük Gazetede Makale

a) New Drug Appears to Sharply Cut Risk of Death From Heart Failure. (1993, July 15). The Washington Post, 15-17.

b) Sağlıklı Yağ Reçetesi. (4 Nisan 1993). Hüriyet, 85-86.

 

17.7) Özet Yayınlar

a) Woolf, N. J., Young, S.L., Fanselow, M.S., and Butcher, L.L. (1991). “Alteration in Cortex by Pavlovian Conditioning”. Society for Neuroscience Abstracts.

NOT: Eğer süreli yayının adı “abstracts” kelimesini içermezse, abstract adı ile nokta arasına, köşeli parantez içinde, [abstract] yerleştirilir.

 

17.8) Yıllık Olarak Yayımlanan Süreli Yayın

a) Fiske, S.T. (1993). “Social Cognition and Social Perception”. Annual Review of Psychology, 152- 153.

 

17.9) Ansiklopedi veya Sözlük

a) Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe Sözlük (Genişletilmiş Baskı). Ankara: TDK.

b) Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove Dictionary of Music And Musicians. (6th ed. Vols. 1-20). London: Macmillan.

 

17.10) Sempozyum ve Bildiriler

a) Pişkin, M. ve Ayas, T. (2005, Eylül). Marmara Zorba ve kurban lise öğrencilerinin utangaçlık, içedönüklük, dışadönüklük ve özsaygı değişkenleri bakımından incelenmesi Üniversitesi, VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

b) Cam, Erdem (2008) Türkiye’de İstihdam Aracılık Hizmetlerinin Serbestleştirilmesine Yönelik Dönüşümün Sendikal Açıdan Değerlendirilmesi, I. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F., 6 – 8 Kasım 2008, Sakarya, sayfa aralığı.

c) Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyal araştırmaların gelişimi sempozyumu bildirileri kitabı içinde (s.139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları

d) Johnson, R. S. (1991, January). Early Data on Trauma Symptom. Paper Presented at the First International Congress of Medicine, San Diego, CA.

e) Köklü, N. (1996, 25-27 Kasım). Üniversite Öğrencilerinin İstatistik Kaygı Puanlarına Etki Eden Faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu, Ankara.

 

17.11) Kurum Yayınları

a)  SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012), Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, Ankara.

b) Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated Resident Population by Age and Sex in Statistical Local Areas. New South Wales, June 1990 (No.3209.1). Conberra, Australian Capital Territory: Mary Peters, 187.

c) Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950¬2004). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 312-314.

  

17.12) İnternet Ortamından Elde Edilen Kaynaklar

 Yazarı ve yayımlandığı dergi belli olan makale

 a) Internet: Makal, A. (2006). “Zonguldak ve Türkiye Toplumsal Tarihinin Acı Bir Deneyimi Olarak Mükellefiyeti”. Web: http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/makal/ZOKEV.pdf (Erişim: 05 Şubat 2013)

b) Internet: Beach, D. (December, 2003). “A Problem of Validity in Education Research”. Qualitative Inquiry, Vol. 9. Web: http://qix.sagepub.com/cgi/ reprint/9/6/859  (Erişim: 8 Ocak 2007).

Yazarı belli olmayan ancak yayımlandığı dergi belli olan makale

a) Internet: “From Character to Personality”. (1999, Dec). APA Monitor, 30 (11). Web: http://www.apa.org/monitor/dec99/ss9.html (Erişim: 22 Ağustos 2000).

Özet (Abstract)

a) Internet: Rosenthal, R. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An overview [Abstract]. Psychology, Public Policy, and Law. Web: http://www.apa.org/journals/ab1.html (Erişim: 25 Ocak 1996)

Doğrudan bir siteden Alıntı

a) Internet: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SI.POV.NAHC (30.05.2017)

Bir Kurumun sitesinden elde edilen çalışmalar

a) Sosyal Güvenlik Kurumu (2012). Ev Kadınlarına Sağlanan Farklı Sigortalılık Şartları ve Emeklilik İmkânı. Web: http://www.sgk.biz.tr/evkadinlarina-saglanan-farklisigortalilik-sartlari-ve-emeklilik-imkani (Erişim: 20 Aralık 2012).

Dikkat: APA yazım stilinde, dipnot ve son not kullanımı tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kullanılmalıdır.

 


[1] Yrd. Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,…….@gmail.com

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.